Браузърът ви е остарял!

Остарелите браузъри имат проблеми със сигурността и не следват новите уеб стандарти. Моля, актуализирайте браузъра си, за да изживеете напълно този уебсайт.
Меню
Вашата количка

Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Целта този текст е да ви представи изчерпателна информация за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на distahome.com, правейки поръчка на сайта distahome.com, в това число:

- Какви лични данни събираме за Вас?

- Каква е целта на тяхното събиране?

- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

- С кого споделяме Вашите лични данни?

- Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?


С тази Политика за поверителност САЙТЪТ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.


Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.


Какви лични данни събира САЙТЪТ за вас ?

За да извършваме дейността си и да ви предоставим възможността да правите поръчки на сайта distahome.com или за да ви абонираме за нашия нюзлетър ние събираме следната информация за вас: име, фамилия, телефон, адрес за доставка, електронна поща.

Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

- Данни за Вашето потребителско поведения при посещение на уеб страницата ни, получена чрез използването на Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.


Защо САЙТЪТ обработва личните Ви данни ?

САЙТЪТ събира личните ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с вас договори за стоки и услуги – поръчка на сайта distahome.com, записване в нюзлетъра ни.

За целта ние събираме тези лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

За какви цели събираме вашите лични данни, т.е. защо ги събираме, съхраняваме, предаваме и унищожаваме ?

Получените от вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

- за да изпълним ангажимента си към вас – а именно да обработим и изпратим вашите поръчки до указаните от вас адреси

- за да ви предоставим достъп до продуктите и услугите на нашата уеб-страница  distahome.com

- за да отговорим на вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;


По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, Сайтът обработва (събира) предоставените от вас лични данни, относно физическата идентичност по следните начини:

- чрез попълване от ваша страна на информацията, необходима за изпращане на избраните от вас продукти

- чрез попълване от ваша страна на формата за контакт на нашия уеб сайт;

- чрез обработка на лични данни достъпни от публични регистри, така напр. Търговски регистър;

- чрез обработка на лични данни достъпни от медии и свободното публично интернет пространство;

- чрез обработване на информация за Вашите посещения  distahome.com

- чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър


Колко време съхраняваме и обработваме вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните ви данни срокът е различен.

Данните относно име, организация, населено място се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на Сайтът за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните ви данни, информацията за вас се унищожава. Изтриват се окончателно записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители.


На кого можем да предаваме предоставените от вас лични данни?

Сайтът се задължава да не предоставя личните ви данни, без вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към вас задължения – например, за да изпрати с куриер избраните от вас продукти.

Сайтът има право да разкрива и предава личните ви данни на трети лица, доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните ви данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или предоговорни отношения с вас е възможно Сайтът да разкрие личните ви данни на следните лица:

- Куриерски фирми

- Нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;


Има ли други случаи, в които можем да споделим личните ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 

- По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

- По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

 

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 

1. Правото на достъп до личните данни, които Сайтът обработва за Вас и да получите копие от тях

Това право ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

2. Право да искате коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните ви данни, като изпратите имейл на admin@distahome.com;

3. Право да искате блокиране на личните ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

4. Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните ви данни от Сайтът, в случай че са налице условията за това.

Повече по т. 2, 3 и 4

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

5. Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

6. Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица,

7. Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на admin@distahome.com;

Повече по т. 5, 6 и 7

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

8. Право да отправите заявка за преносимост на личните ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

9. Правото да отправите жалба или молба за защита на правата ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

В случай на нарушаване на правата ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните ви данни.

 

Промени в Политиките за поверителност

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, ще ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път през имейла admin@distahome.com на предоставената от вас електронна поща.

Така ще ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като публикуваме тази информация на сайта distahome.com.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас чрез, електронна поща: admin@distahome.com

Посочените от вас лични данни ще бъдат обработвани от САЙТЪТ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Нашият уебсайт използва бисквитки. Когато щракнете върху „Приемам“, вие приемате използването на ВСИЧКИ бисквитки.